[صفحه اصلي ]     [ English ]  
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران awt-yekta HBI_Journals
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3, شماره 4 - ( زمستان 1384 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 3 شماره 4 صفحات 689-694
XML بررسی تاثير مديريت مشارکتی بر اساس دواير کيفيت بر رضايت شغلی پرستاران از ديدگاه هرز برگ Print

نويسندگان: ليدا محسن پور*، حسن ناوی پور ، فضل الله احمدی
نوع مطالعه: تحقيقاتي (پژوهشي) | موضوع مقاله: عمومى
چکيده مقاله:
سابقه وهدف : مطالعات متعددی در زمينه بررسی رفتارهای مديران پرستاری و رضايت شغلی پرسنل پرستاری نشان دادند که مديران با رفتارهای اثربخش خود و بکارگيری مديريت مشارکتی می توانند سبب توانمندسازی پرسنل شوند و بر رضايت شغلی آنان و کيفيت ارائه خدمات تأثير مثبت گذارند. لذا اين مقاله, قصد بررسی رضايت شغلی پرسنل پرستاری را بعد از اجرای مديريت مشارکتی بر اساس تشکيل دواير کيفيت دارد.

  مواد و روش ها : اين پژوهش يک پژوهش نيمه تجربی است که به صورت قبل و بعد از مداخله و به منظور بررسی تأثير مديريت مشارکتی بر اساس تشکيل دواير کيفيت بر رضايت شغلی پرستاران بخش CCU يکی از بيمارستان‌های ارتش در سال 1383 انجام گرفته است. نمونه‌‌های پژوهش شامل کليه پرستاران کارشناس شاغل در بخش ‍‍‍‍ CCU می‌باشد(17 نفر). ابزار گردآوری داده‌‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه رضايت شغلی است که اين پرسشنامه بر اساس تئوری دو عاملی فريدريک هرزبرگ طراحی شده است و دارای 34 مورد بوده که 17 مورد آن مربوط به عوامل بهداشتی و 17 مورد آن مربوط به عوامل انگيزشی ميباشد.ابتدا رضايت شغلی پرستاران قبل از مداخله سنجيده شد.سپس مديريت مشارکتی بر اساس تشکيل دواير کيفيت( Quality circles ) اجراگرديد.پس از آن بار ديگر پرسشنامه رضايت شغلی در اختيار پرستاران قرار گرفت و به اين ترتيب رضايت شغلی پس از مداخله سنجيده شد و مقايسه رضايت شغلی قبل و پس از مداخله انجام گرديد. نتايج از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت.

  يافته ها : يافته‌‌ها نشان داد که ميانگين نمرات رضايت شغلی پرستاران (مجموع ميانگين نمرات عوامل بهداشتی و عوامل انگيزشی) از 71/88 % به 97/35 % افزايش يافت و با استفاده از آزمون آماری تی زوجی، تفاوت آماری معناداری بين ميانگين نمرات رضايت شغلی قبل و بعد از مداخله( P<0/001 )ديده شد همچنين نتايج يافته‌‌ها بيانگر آن بود که بين ويژگيهای دموگرافيک با رضايت شغلی ارتباط آماری معناداری وجود نداشت . لذا فرضيه پژوهش تحت عنوان اجرای مديريت مشارکتی بر اساس تشکيل دواير کيفيت باعث افزايش رضايت شغلی پرستاران می‌گردد، تأييد شد.

  نتيجه گيری: تشکيل دواير کيفيت، منجر به پاره ای از تغييرات در شرايط فيزيکی محيط کار، تجهيزات موجود جهت انجام کار در بخش، روش‌‌های حمايتی مديران بويژه سرپرستار و روش‌‌های تشويق و پاداش دهی شده است که منجر به افزايش ميانگين نمرات عوامل بهداشتی, انگيزشی و رضايت شغلی کل گرديده است.

واژه‌های كليديپرستار، مديريت مشارکتی، دواير کيفيت، رضايت شغلی، فريد ريک هرزبرگ،
متن كامل [PDF 1092 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
محسن پور ليدا، ناوی پور حسن، احمدی فضل الله. بررسی تاثير مديريت مشارکتی بر اساس دواير کيفيت بر رضايت شغلی پرستاران از ديدگاه هرز برگ . دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 1384; 3 (4) :689-694
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

كد امنيتي را در كادر بنويسيد >
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 3, شماره 4 - ( زمستان 1384 )
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران HBI_Journals
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.131 seconds with 649 queries by AWT YEKTAWEB 2.3.9.0